POZNAJ NASZ ATRAKCYJNY SYSTEM LOJALNOŚCIOWY! SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ!

Regulamin Programu Lojalnościowego
„Karta Stałego Klienta”

 

 

I. Warunki ogólne

 

 1. Organizatorem promocji jest Pizzeria „Al lago” by Emaus z siedzibą w Lublinie
  zarejestrowana jako firma Spółdzielnia Socjalna P.W. „EMAUS” z siedzibą w Krężnicy Jarej 498, 20-515 Lublin
 2. Uczestnik przystępujący do Promocji wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.
 3. Celem akcji jest promocja  Pizzerii „Al lago” oraz przyznanie rabatów stałym klientom.

 

II. Zasady prowadzenia promocji

 

 1. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 2. Czas trwania promocji:  do odwołania.
 3. Opracowany Regulamin dotyczy również wcześniej wydanych Kuponów Rabatowych oraz Kart Stałego Klienta (przed opracowaniem niniejszego Regulaminu).

 

III. Kupon Rabatowy

 

 1. Do otrzymania Kuponu Rabatowego uprawniony jest każdy klient, który dokona zakupu za minnimalną kwotę 10 zł w lokalu lub w dostawie.
 2. Oferta obejmuje wszystkie produkty dostępne w Pizzerii.
 3. Za zakup za kwotę 10 zł klient otrzymuje 1 pieczątkę na otrzymanym przez osobę obsługującą Klienta Kuponie Rabatowym. Wielokrotność tej kwoty zwiększa proporcjonalnie ilość pieczątek. Każdy Klient, który uzbiera 10 pieczątek na jednym kuponie, przy kolejnym zamówieniu premiowany jest gratisową pizzą Margarita.
 4. W przypadku posiadania przez uczestnika więcej niż jednego kuponu rabatowego, nie jest możliwe łączenie rabatów przysługujących na poszczególne karty.
 5. Kupony Rabatowe dotyczą wyłącznie zamówień indywidualnych. Zamówienia okazjonalne i zbiorowe są wyłączone z programu

 

IV. Karta Stałego Klienta

 

 1. Zebranie 5 Kuponów Rabatowych uprawnia Klienta do otrzymania Karty Stałego Klienta oraz zniżki w wysokości 10%.
 2. Przed wydaniem Karty Uczestnik zgadza się na wypełnienie Formularza Karty Stałego Klienta; przez złożenie podpisu na Formularzu Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Socjalną P.W. Emaus – wyłącznie w celach Realizacji programu

 

V. Postanowienia końcowe

 

 1. Zasady przeprowadzania promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin.
 2. Pizzeria „Al Lago” by Emaus zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, do czego wystarczy jego ogłoszenie na stronie internetowej www.pizzeria.emaus-lublin.pl
 3. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 5. Treść Regulaminu Promocji dostępna jest w Pizzerii „Al Lago” by Emaus  i na stronie internetowej www.pizzeria.emaus-lublin.pl
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Kuponu Rabatowego oraz Karty Stałego Klienta upoważniających do odbioru rabatu z przyczyn niezależnych od niego.
 8. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Promocji sprawuje Organizator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

 

Zbigniew Drążkowski

Prezes Zarządu

Spółdzielni Socjalnej P.W. EMAUS

Regulamin programu lojalnościowego

KONTAKT

Pizzeria "Al Lago" by Emaus
ul. Krężnicka 178 A Lublin-Zemborzyce